odkryj swoj skarb

zielnik jesien 12 20

Korty tenisowe

korty tenisowe

Dysponujemy 3 kortami o nawierzchni CONIPUR TENNIS FORCE.

CONIPUR TENNIS FORCE to nawierzchnia tenisowa, wykonywana na bazie komponentów renomowanej szwajcarskiej firmy CONICA Technik. Nawierzchnia ta posiada identyczne właściwości gry jak na korcie ceglastym. W odróżnieniu od tradycyjnego kortu ceglastego jest zawsze idealnie równa, a w trakcie gry nie tworzą się wgłębienia od obuwia. Nawierzchnia nie wymaga serwisowania jak również uciążliwych prac przygotowawczych w okresie wiosennym.
W odróżnieniu od tradycyjnych kortów ceglastych nawierzchnia CONIPUR TENNIS FORCE można użytkować natychmiast po opadach deszczu. Jest to nawierzchnia do zastosowania na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów sportowych.

Korty Tenisowe o nawierzchni CONIPUR® TENNIS FORCE
Centrum Sportowe w Chełmku, ul Krakowska 22
rezerwacja kortów, informacja tel. 33 474 00 17  kom. 600 202 215

Korty tenisowe odkryte – CHEŁMEK, ul.Krakowska 22

A) Cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli:

08.00. - 20.00. - 10,- zł brutto/ dla dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia

08.00. - 20.00. - 20,- zł brutto/ dla dorosłych

B) Cena za godzinę gry od poniedziałku do niedzieli ( dziecko + dorosły) – 20,- zł brutto

Regulamin korzystania z Kortów Tenisowych /3 odkryte i 1 kryty/ w Centrum
Sportowym MOKSIR w Chełmku, ul.Krakowska 22


1. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz wykonywania
poleceń osób sprawujących nadzór nad obiektem.
2. Korzystanie z kortów tenisowych jest odpłatne. Wysokość opłat reguluje cennik na
podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chełmek.
3. Opłatę za grę na korcie należy uiścić przed rozpoczęciem gry.
4. Każda z osób wynajmujących lub korzystających z kortów tenisowych na czas najmu lub
korzystania z tych obiektów ma obowiązek zachować paragon z kasy fiskalnej celem okazania
przy kontroli. Kontrole mogą być przeprowadzane w trakcie najmu lub korzystania z obiektów
sportowych. Nie dotyczy osób dokonujących rezerwacji i płatności on-line.
5. Rezerwacji bieżącej należy dokonać osobiście u administratora lub przez system rezerwacji
tenis4U akceptując jego regulamin i wnosząc równocześnie wymaganą opłatę wg. cennika przez
system płatności online lub osobiście u administratora. Dokonać rezerwacji można z
wyprzedzeniem tylko do 30 dni.
6. Rezerwacje stałych terminów gry można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu z
administratorem .
7. Opłaconą rezerwację można odwołać 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanej godziny gry
poprzez system rezerwacji tenis4U.
8. Zwrot opłaty zostanie dokonany przez system płatności online na konto z którego dokonana
została płatność z potrąceniem opłaty serwisowej wynoszącej 1,5 %.
9. Niewykorzystanie zarezerwowanego kortu nie zwalnia z opłaty za kort.
10. W przypadku nieodwołania rezerwacji w określonym czasie i nie wstawienia się do gry na
zarezerwowanym korcie (powyżej 15 minut) obsługa kortów ma prawo do wynajęcia kortu innemu
użytkownikowi.
11. Czas korzystania z kortu tenisowego obejmuje wejście na kort, czas gry, „zaszczotkowanie”
kortów przez korzystającego po zakończonej grze i zejście z kortów.
12. Korzystający z kortów mają obowiązek przygotowania /zatarcia/ najmowanego kortu po
zakończeniu gry.
13. Czas niezbędny na zatarcie kortu wliczany jest do czasu najmu obiektu.
14. Kort kryty w m-cach kwiecień – październik jest nieogrzewany.
15. Osoby korzystające z kortu zobowiązane są do posiadania stroju sportowego
oraz obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach (buty bez ostrych kantów
z gładkim bieżnikiem).
16. Każdy korzystający z kortów ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
17. Prowadzenie zajęć, szkółek, instruktaży tenisa ziemnego dla więcej niż jednego uczestnika
wymaga przedstawienia stosownych uprawnień do prowadzenia w/w działalności
oraz zawarcia idywidualnej umowy na najem kortu .
18. Na terenie kortów obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia
tytoniu, używania wulgarnego słownictwa.
19. Obowiązuje również zakaz wstępu osobom nietrzeźwym, wprowadzania zwierząt oraz
korzystania z obiektu, urządzeń i sprzętu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
20. Osoby obserwujące gry na kortach prosi się o nie dekoncentrowanie grających głośnymi
rozmowami, chodzeniem podczas gry, zachowaniem które uniemożliwia skupienie się grających
na grze.
21. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminów,
instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
22. Administrator ma prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji w której warunki
epidemiologiczne, atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z kortów
lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
23. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania mienia i sprzętów znajdujących
się w budynku oraz racjonalnego używania mediów.
24. Za szkody i zniszczenia spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z kortów
odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku nieletnich ich rodzice lub opiekunowie.
25. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, niestosujące
się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
26. Uwagi i wnioski należy kierować do Dyrektora MOKSiR w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3.
Administrator:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku,
Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek
tel. 33 846 12 96