plenerowa modul galeria rzezby 12 20

Plenerowa galeria rzeźby
Gallery of Open-air sculpture

Ekspozycja prac powstałych w trakcie plenerów rzeźbiarskich. Tradycja spotkań artystycznych
sięga 1987 roku i zapoczątkowana została przez RSTK oraz Południowe Zakłady Przemysłu
Skórzanego „Chełmek”. Organizatorami plenerów byli: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców
Kultury, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gmina Chełmek. Więcej informacji o
artystach przedsięwzięciach, pracach i autorach znajdziecie Państwo na stronie
www.moksir.chełmek.pl

1. Antoni Korycik, „Dyzio”, 2006 rok.
2. Antoni Korycik, „Kiliński”, 2003 rok.
3. Antoni Korycik, „Kiliński”, 2006 rok.
4. Antoni Korycik, „Walka o władzę”, 2019 rok.
5. Robert Nowak, „Sokrates”, 2003 rok.
6. Edward Szpanowski, „Matka i córka”, 2019 rok.
7. Grzegorz Sitek, „Amonit”, 2006 rok.
8. Grzegorz Sitek, „Kot”, 2011 rok.
9. Grzegorz Sitek, „Nike”, 2019 rok.
10. Ireneusz Wierzba, „Baba na chłopie zmierza ku Europie”, 2003 rok.
11. Jaroslav Gana, „Socha”, 2006 rok.
12. Josef Mundier, „Forma”, 2006 rok.

13. Józef Watychowicz, „Wstępująca...”, 2019 rok.
14. Kazimierz Pyclik, „Pielgrzym”, 2003 rok.
15. Kazimierz Szuszczewicz, „Gospodyni”, 2003 rok.
16. Krzysztof Nowicki, „Galarnica”, 1988 rok.
17. Robert Nowak, „Księga”, 2006 rok.
18. Ryszard Gondek, „Woj z XIII – XIV”, 2003 rok.
19. Sebastian Kruczała, „Macierzyństwo”, 2019 rok.
20. Stefan Łuczak, „Dziewczyna z wachlarzem”, 2003 rok.
21. Zbigniew Pudełko, „Strażnik”, 2003 rok.
22. Zbigniew Trzciński, „Szewc”, 2019 rok.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exhibition of works made during open-air sculpture workshops. The tradition of artistic meetings goes back to the year 1987 and was initiated by RSTK and Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego „Chełmek”. The organizers of the open airs were: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji and Chełmek municipality. You can learn more about the artists, works and their authors on our website www.moksir.chełmek.pl

1. Antoni Korycik, „Dyzio”, 2006
2. Antoni Korycik, „Kiliński”, 2003
3. Antoni Korycik, „Kiliński”, 2006
4. Antoni Korycik, „Walka o władzę”, 2019
5. Robert Nowak, „Sokrates”, 2003
6. Edward Szpanowski, „Matka i córka”, 2019
7. Grzegorz Sitek, „Amonit”, 2006
8. Grzegorz Sitek, „Kot”, 2011
9. Grzegorz Sitek, „Nike”, 2019
10. Ireneusz Wierzba, „Baba na chłopie zmierza ku Europie”, 2003
11. Jaroslav Gana, „Socha”, 2006
12. Josef Mundier, „Forma”, 2006
13. Józef Watychowicz, „Wstępująca...”, 2019
14. Kazimierz Pyclik, „Pielgrzym”, 2003
15. Kazimierz Szuszczewicz, „Gospodyni”, 2003
16. Krzysztof Nowicki, „Galarnica”, 1988
17. Robert Nowak, „Księga”, 2006.
18. Ryszard Gondek, „Woj z XIII – XIV”, 2003
19. Sebastian Kruczała, „Macierzyństwo”, 2019
20. Stefan Łuczak, „Dziewczyna z wachlarzem”, 2003
21. Zbigniew Pudełko, „Strażnik”, 2003
22. Zbigniew Trzciński, „Szewc”, 2019 

___________________________________________________________________________Plener rzeźbiarski maj-czerwiec 2003 r.

Przez 10 dni gościli w Chełmku rzeźbiarze z całej Polski. Uczestniczyli w III Ogólnopolskim Plenerze Rzeźby Monumentalnej w drewnie, który odbywał się w naszym mieście w dniach 22 maja -1 czerwca.Organizatorami tego artystycznego wydarzenia byli: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury oraz Miejski Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Chełmku. Komisarzem tegorocznego pleneru został Antoni Korycik. Honorowy patronat nad imprezą sprawował burmistrz Chełmka A. Saternus i Przewodniczcy Rady Krajowej Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury dr P. Soroka. Celem pleneru była prezentacja i popularyzacja twórczości rzeźbiarzy nieprofesjonalistów . Spotkanie artystów z całej Polski miało być nawiązaniem i kontynuacją tradycji plenerów, które były w Chełmku organizowane w latach 80. Część artystów brała w nich udział i bardzo ciepło je wspomina. Do dziś pamiętamy potężne rzeźby, które ozdabiały nasze miasto. Niestety, niewiele z nich wytrzymało próbę czasu.

Miejscem pracy artystów był plac przed MOKSiR-em. Przez 10 dni słychać było huk pił, siekier i dłut, wióry leciały na wszystkie strony, a mieszkańcy Chełmka mieli okazję śledzić jak z olbrzymich kloców drewna wyłaniają się kształty rzeźb. Każdy z artystów miał inny pomysł na swoje dzieło. Proces twórczy z uwagą śledzili uczniowie, których całe pielgrzymki codziennie przychodziły pod MOKSiR. Artyści bardzo chętnie rozmawiali z młodzieżą, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Również mieszkańcy Chełmka z ciekawością przyglądali się nietypowym działaniom.

Uroczyste zakończenie pleneru odbyło się 31 maja 2003 r. podczas obchodów Dni Chełmka.

Wszyscy artyści zostali uhonorowani wyróżnieniami oraz dyplomami. Efekt ich pracy - 10 monumentalnych rzeźb- rozmieszczone zostały na terenie przyległym do MOKSIR-u i stały się niewątpliwie atrakcją i ozdobą miasta.

 
Open-air sculpture workshop, May - June 2003.

For 10 days, Chełmek hosted sculptors from all over Poland. They participated in the 3rd All-Polish Monumental Open-Air Woodcarving Workshop, which took place in our town between May 22nd and June 1st. The organizers of this artistic event were: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury and Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji in Chełmek. Antoni Korycik was the supervisor of this year's open-air workshop. Honorary patronage of the event was held by the Mayor of Chełmek Andrzej Saternus and the Chairman of the Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury P. Soroka. The aim of the open-air workshop was to present and popularize the work of non-professional sculptors. The meeting of artists from all over Poland was to establish and continue the tradition of open-air workshops which were organized in Chełmek in the 80's. Some of the artists took part in them and they remember them very warmly. We still remember the huge sculptures which used to decorate our town. Unfortunately, very few of them have endured the test of time.

The artists worked in the square in front of MOKSiR. For 10 days, you could hear the roaring sound of saws, axes, and chisels. The chips were flying in all directions, and the residents of Chełmek had an opportunity to watch the sculptures emerge from the huge wooden blocks. Each artist had a different idea for their work. The creative process was closely followed by schoolchildren, who came every day in groups to MOKSiR. The artists were happy to talk to the young people and share their knowledge and experience. The residents of Chełmek also watched the unusual activities with great interest.

The final ceremony was held on May 31, 2003, during the festival 'Dni Chełmka'.

All the artists were honored with distinctions and diplomas. The effect of their work - 10 monumental sculptures - was placed in the area near MOKSIR and without any doubt became an attraction and decoration for the town.


UCZESTNIKAMI PLENERU BYLI:

Robert Garczyński z Poznania,

Stanisław Milewski z Piotrkowa Trybunalskiego,

Józef Gaweł z Libiąża,

Kazimierz Szuszczewicz z Libiąża,

Stefan Łuczak z Piotrkowa Trybunalskiego,

Ryszard Gondek z Chełmka,

Zdzisław Pudełko z Kęt,

Antoni Korycik z Chełmka,

Kazimierz Pyclik z Libiąża,

Robert Nowak z Brzeszcz

Ireneusz Wierzba z Bierunia.

THE PARTICIPANTS OF THE OPEN-AIR GALLERY WERE:

Robert Garczyński from Poznań,

Stanisław Milewski from Piotrków Trybunalski,

Józef Gaweł from Libiąż,

Kazimierz Szuszczewicz from Libiąż,

Stefan Łuczak from Piotrków Trybunalski,

Ryszard Gondek from Chełmek,

Zdzisław Pudełko from Kęty,

Antoni Korycik from Chełmek,

Kazimierz Pyclik from Libiąż,

Robert Nowak from Brzeszcze

Ireneusz Wierzba from Bieruń.


galeria w plenerze 01 2019
_____________________________________________________________________________________________________________

baner plener maly

Historia chełmeckich plenerów artystycznych sięga lat 80-tych XX wieku i jest ściśle związana z działalnością Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Do dziś w przestrzeni miejskiej funkcjonują prace wykonane w drewnie i kamieniu. Ogólnopolski Plener Malarsko- Rzeźbiarski Chełmek 2019 organizowany jest z okazji 50-lecia nadania praw miejskich naszej miejscowości oraz 35-lecia działalności RSTK. W artystycznym przedsięwzięciu uczestniczą malarze i rzeźbiarze z całej Polski:
1. Wiktor Skóra - Wrocław,
2. Mirosława Sabatowicz - Tomice,
3. Zbigniew Ziob - Chełm Śląski,
4. Barbara Urbańczyk - Chełmek,
5. Danuta Nowak - Chełmek,
6. Józefa Ostrowska - Chełmek,
7. Jolanta Kućka-Noworyta - Oświęcim,
8. Danuta Kmiecik - Borne Sulinowo,
9. Lidia Kubisztal - Borne Sulinowo,
10. Barbara Skupniewicz - Jarosław,
11. Kamila Świtalska - Płock,
12. Maciej Krawiec - Trzebinia,
13. Zbigniew Kominiarczuk - Borne Sulinowo,
14. Edmund Szpanowski - Sierpc,
15. Sebastian Kruczała - Bulowice,
16. Józef Watachowicz - Oświęcim,
17. Zbigniew Trzciński - Libiąż,
18. Grzegorz Sitek - Chełmek,
19. Antoni Korycik - Chełmek

Uroczyste zakończenie oraz poplenerowa ekspozycja prac przewidziana jest w sobotę 22 czerwca w trakcie święta miasta. Wystawę oglądać można w Parku Rodzinnym oraz na skwerze przy placu Kilińskiego.
Organizatorzy : Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, Gmina Chełmek, Miejskie Ośrodek Kultury, Sztuki i Rekreacji w Chełmku.

The history of Chełmek open-air workshops dates back to the 1980s and is closely linked to the activities of the Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury. Even today, works made of wood and stone can be found in public spaces. The All-Polish Painting and Sculpture open-air exhibition in Chełmek, 2019, is organized on the 50th anniversary of the granting of town privileges to our town and the 35th anniversary of the activity of the RSTK. Painters and sculptors from all over Poland are participating in this artistic event:

1. Wiktor Skóra - Wrocław,
2. Mirosława Sabatowicz - Tomice,
3. Zbigniew Ziob - Chełm Śląski,
4. Barbara Urbańczyk - Chełmek,
5. Danuta Nowak - Chełmek,
6. Józefa Ostrowska - Chełmek,
7. Jolanta Kućka-Noworyta - Oświęcim,
8. Danuta Kmiecik - Borne Sulinowo,
9. Lidia Kubisztal - Borne Sulinowo,
10. Barbara Skupniewicz - Jarosław,
11. Kamila Świtalska - Płock,
12. Maciej Krawiec - Trzebinia,
13. Zbigniew Kominiarczuk - Borne Sulinowo,
14. Edmund Szpanowski - Sierpc,
15. Sebastian Kruczała - Bulowice,
16. Józef Watachowicz - Oświęcim,
17. Zbigniew Trzciński - Libiąż,
18. Grzegorz Sitek - Chełmek,
19. Antoni Korycik - Chełmek

The closing ceremony and the open-air exhibition of works is scheduled for Saturday, June 22, during the ‘Dni Chełmka’ festival. You can see the exhibition in the Family Park and in the Kiliński Square.
Organizers : Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, Chełmek Municipality, Miejski Ośrodek Kultury, Sztuki i Rekreacji in Chełmek.

>>>film<<<

>>>foto<<<

>>>Video<<<

>>>Photo gallery<<<


_____________________________________________________________________________________________________________________


ludwiczuk net 08 20

Gościem, rezydentem Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku będzie Daniel Ludwiczuk. Rzeźbiarz, ceramik i fotografik podejmie realizację projektu pt. "Mowa miejsca". Artysta będzie poznawał nasze miasto, jego energię i aurę. Ważną część rezydencji stanowić będą spotkania, rozmowy, obserwacje i współuczestniczenie w procesie twórczym. Akt tworzenia plenerowej instalacji rozpocznie się w poniedziałek 24 sierpnia a uroczysta prezentacja i zakończenie rezydencji nastąpi w piątek 28 sierpnia 2020 o godz. 18.30. Zapraszamy do zielonej strefy MOKSiR przy pl. Kilińskiego.
Bliższe informacje tel. 601661771

Wydarzenie realizowane jest w ramach programu MOKSiR pt. „Chełmek Fabryka – miejsce, pamięć, kultura”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”.
W trakcie spotkań z artystą i wernisażu obowiązywać będą zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Daniel Ludwiczuk jest artystą obdarzonym nieprzeciętną mocą kreacji. Z jednakową biegłością
i finezją kształtuje formy rzeźbiarskie w materiałach z natury odpornych na interwencję człowieka
i przyrody. Stal, żeliwo, brąz, ceramiczna glina, wszelkie odmiany drewna, sielski krajobraz, rolnictwo czy autorskie techniki fotografii, z jednakową łatwością poddawać się sile nieokiełznanej wyobraźni Ludwiczuka. To oczywiście nie wyczerpuje pełnej skali Jego zainteresowań i możliwości. Wytrawny organizator i animator kultury oraz cudowny człowiek, wspólnie z żoną Marią Daszko, na rubieżach Mazowsza i Podlasia stworzą nową Arkadię. Od ponad dekady, spokojne życie Platerowa, Kamianki, Chłopkowa i okolic, elektryzują akcjami artystycznymi, plenerami i rezydencjami. Najwyższej próby jazz grany w wiejskiej stodole, plenery z udziałem artystów z Polski i świata, warsztaty edukacji artystycznej, performance i poetyckie spotkania, to ogromny wkład w budowanie lokalnego dziedzictwa. Bezcennym dziełem artystycznego i życiowego duetu jest ziarno posiane w sercach
i umysłach najmłodszych mieszkańców Platerowa i okolic. Jako edukatorzy i propagatorzy sztuki, czynią świat lepszym.
Rzeźbiarz i ceramik, dyplomowany inżynier, hodowca winnej latorośli i budowniczy, nie stroni od podejmowania trudnych, wręcz ryzykownych tematów. Jego prace poparte są analizą bezmiaru ludzkich ułomności i cywilizacyjnych dziwactw. Z dowcipem i przyjazną ironią odnajduje podobieństwa świata ludzi, zwierząt i przedmiotów. Często gotowe kształty i zarysy czekają na artystę
ukryte w zwałach zużytych maszyn, blach, drutów i narzędzi zalegających okoliczne złomowiska. Zaskakujące połączenia materiałów, faktur i form dopełniają równie nieoczekiwane tytuły prac, np. „Kogut ogląda ciekawą stronę www”, „Kury jaszczury robią sobie słodziutkie fotki telefonami komórkowymi”. Daniel Ludwiczuk posiada znaczący dorobek wystawienniczy, jest uczestnikiem plenerów i częstym rezydentem Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Jego prace znajdują się w muzealnych i prywatnych kolekcjach.

The guest of the Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji in Chełmek will be Daniel Ludwiczuk. The sculptor, ceramist, and photographer will be undertaking a project titled 'Mowa miejsca'. The artist will explore our city, along with its energy and aura. An important part of his stay consists of meetings, conversations, observations, and co-participation in the creative process. The process of creating the open-air installation will start on Monday, August 24th, and the official presentation and closing of the residency will take place on Friday, August 28, 2020 at 6.30 p.m. We invite you to the green zone of MOKSiR at Kiliński Square.

For further information, call 601661771

This event is realized within the program of MOKSiR entitled. 'Chełmek Fabryka – miejsce, pamięć, kultura', co-financed by the National Centre for Culture Poland as part of the program 'Kultura – Interwencje 2020'.
During the meetings with the artist and the vernissage, there are epidemic safety regulations in force.

Daniel Ludwiczuk is an artist who has been gifted with an extraordinary creative power. He shapes his sculptures in materials resistant to the intervention of man and nature. Steel, cast iron, bronze, ceramic clay, all kinds of wood, idyllic landscape, agriculture or his own photographic techniques yield with equal ease to the force of the artist's untamed imagination. Naturally, this does not exhaust the full scale of his interests and capabilities. Skilled organizer and culture animator, as well as a wonderful man, along with his wife Maria Daszko, will create a new Arcadia on the border of Mazovia and Podlasie. For more than a decade, the quiet life of Platerów, Kamianka, Chłopków, and their surroundings has been electrified by their artistic actions, open-air events, and performances. Top-quality jazz played in a village barn, open-air workshops with artists from Poland and abroad, educational art workshops, performances and poetic meetings are a major input in building of the local legacy. The priceless work of the duo in art and in life is a seed planted in the hearts and minds of the youngest residents of Platerów and its surroundings. Being educators and propagators of art, they make the world a better place. Sculptor and ceramist, qualified engineer, vine grower and constructor, he does not avoid undertaking difficult, or even risky, subjects. His works are supported by the analysis of the vastness of human imperfections and civilizational eccentricities. With his wit and friendly irony he finds the similarities between the worlds of people, animals and objects. Frequently, ready shapes and outlines await the artist hidden in heaps of used machines, metal sheets, wires and tools that lie in local scrap yards. The surprising combinations of materials, textures and forms are complemented by equally unexpected titles of the works, e.g. 'A rooster is looking at an interesting website' or 'Lizard hens take sweet pictures with their mobile phones'. Daniel Ludwiczuk has a considerable portfolio of exhibitions, he is a participant of open-air workshops and a frequent artist resident of the Center of Polish Sculpture in Orońsko. His works can be found both in museum and private collections.

http://www.ludwiczuk.art.pl/

http://daniel-ludwiczuk.blogspot.com/

https://www.facebook.com/people/Daniel-Ludwiczuk/100010078063850

https://www.rzezba-oronsko.pl/index.php?aktualnosci,1083,daniel_ludwiczuk_

https://www.youtube.com/watch?v=41BPnpKPblE