boze narodzenie 2021 modul 11 21

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku
zaprasza do udziału w konkursie pod tytułem „Boże Narodzenie 2021”.
Tematyka konkursu dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości, zwyczajów oraz tradycji.
Technika prac dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka, kolaż, itp.

Zasady konkursu:

Celem konkursu jest:

-kultywowanie tradycji świątecznych;

-rozbudzanie zainteresowań plastycznych;

-wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych;

-popularyzowanie różnych technik plastycznych;

-budzenie wrażliwości na sztukę;

-zachęcanie dzieci do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

 

I. ZAKRES TEMATYCZNY:

Tematyka konkursu dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości, zwyczajów oraz tradycji.

II. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs ”BOŻE NARODZENIE 2021” skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 13 lat.

III. KATEGORIE WIEKOWE OCENIANIA PRAC:

1. Dzieci 5-7 lat 2. Dzieci 8-10 lat, 3. Dzieci 11-13 lat

IV. TECHNIKA WYKONANIA:

Dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka, kolaż, itp..

(Prace z gotowymi dekoracyjnymi oraz wypukłymi elementami nie będą przyjmowane)

V. FORMAT PRACY:

Blok techniczny A4 lub A3

VI. CZAS TRWANIA KONKURSU:

Konkurs trwa od 22.11.2021 roku do 22.12.2021 roku (termin składania prac). Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony www.moksir.chelmek.pl oraz na stronie Facebook MOKSiR Chełmek do dnia 17 stycznia 2022r.

VII. KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

Komisja konkursowa oceni prace pod względem:

- zakresu i wartości merytorycznej;

- zgodności z tematem;

- pomysłowości i oryginalności;

- walorów artystycznych;

- estetyki i SAMODZIELNOŚCI wykonania.

VIII. FINAŁ KONKURSU:

Zgodnie z kategorią wiekową zostaną przyznane równorzędne nagrody, po pięć w każdej kategorii wiekowej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony www.moksir.chelmek.pl oraz na stronie Facebook MOKSiR Chełmek do dnia 17 stycznia 2022r., ponadto laureaci i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

Każdy uczestnik może złożyć po jednej pracy. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać następujące dane:

Dla zgłoszeń indywidualnych:

-imię i nazwisko autora;

-tytuł pracy;

-wiek;

-telefon kontaktowy, miejscowość

Dla zgłoszeń z placówek:

-imię i nazwisko autora;

-tytuł pracy;

-wiek;

-klasę;

-adres i numer telefonu placówki;

-imię i nazwisko, telefon opiekuna.


>>karta zgłoszeniowa<<
>>regulamin konkursu<<boze narodzenie 2021 net 11 21