PRACA W MOKSIR male

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną nabór zostaje przedłużony do 20.01.2021 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Animator działań społecznych – 1/2 etatu
Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie: studia wyższe, preferowane humanistyczne,bibliotekarskie.
2) Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska.
Wymagania dodatkowe:
• - obsługa komputerowa programów bibliotecznych (np do katalogowania i archiwizacji)
- znajomość pakietu office oraz narzędzi Google
- umiejętność dobrej organizacji pracy,
- umiejętność współpracy,
- ogólna wiedza o działalności MOKSiR,Biblioteki Publicznej,
- samodzielność i inicjatywa,
- obowiązkowość, sumienność i systematyczność,
- wysoka kultura osobista.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Opracowywanie i realizacja programów działalności placówki.
2. Tworzenie i zarządzanie przedsięwzięciami kulturalnymi , artystycznymi i
społecznymi.
3. Kreowanie i upowszechnianie otwartego modelu życia kulturalnego.
4. Współpraca z zespołem animatorów.
5. Podejmowanie działań integrujących różne grupy społeczne.
6. Diagnozowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców.
7. Współpraca przy przygotowaniu i prowadzeniu oferty kulturalnej instytucji.
8. Tworzenie materiałów promocyjnych z wykorzystaniem nowych mediów (FB,YT,www)
9. Obsługa profilu społecznościowego.
10. Współtworzenie i obsługa imprez plenerowych projektów, wieczorów autorskich, wystaw
okolicznościowych, eventów tematycznych.
11. Prowadzenie ewidencji czytelników i wypożyczeń.
12. Katalogowanie zbiorów i prowadzenie ich opisów.
13. Dbałość o porządek na półkach.
14. Wydawanie i przyjmowanie książek oraz udostępnianie materiałów
bibliotecznych. z wykorzystaniem programu Mak+.
15. Sporządzanie statystyk dotyczących czytelników oraz wypożyczanych książek.
Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;
4) kwestionariusz osobowy;
5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6) Oświadczenia następujących treści:

„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych
i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Animatora
ds upowszechniania kultury zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)”

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 11.12.2020 r. /piątek / do
godz. 15.00. z dopiskiem na kopercie: „ NABÓR NA STANOWISKO ANIMATORA ds
działań społecznych" osobiście w sekretariacie MOKSiR lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.
Aplikacje, które wpłyną do MOKSiR po terminie nie będą rozpatrywane. Wysyłane pocztą - decyduje
data wpływu a nie data stempla pocztowego.

>>bip<<
>>>kwestionariusz osobowy<<<