obraznicy konkurs baner male

Zapraszamy do udziału! Szczegóły poniżej

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „OPOWIEŚĆ O NIEISTNIEJĄCYM ŚWIECIE” realizowanego w ramach zadania pn. „Obraźnicy – opowieść o nieistniejącym świecie” -
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024, a którego Honorowym Patronem Projektu jest Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE - tematyka:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza młodzież do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem „Opowieść o nieistniejącym świecie”. Konkurs towarzyszy programowi MOKSiR ukazującemu fenomen tradycyjnego drzeworytu, a w szczególności, istniejącej na przełomie XIX i XX wieku szkoły drzeworytu ludowego w małopolskiej wsi Bobrek. Proponujemy podjęcie artystycznego wyzwania, by graficznymi środkami wyrazu, przedstawić własny obraz nieustannie zmieniającego się świata. Może to być „opowieść” o wymyślonych, bajecznych krainach lub rzeczywistych, ale już nieobecnych osobach, sytuacjach, zdarzeniach. Znika drzewo za oknem, na które patrzyliśmy od lat, bliska nam osoba przeprowadza się do innej miejscowości, to przykłady z niekończącej się listy zdarzeń, wymienianych w czasie przeszłym. Mamy nadzieję, że trudny, wręcz filozoficzny temat, wyzwoli energię i będzie impulsem do osobistych poszukiwań i wyrażenia ich w formie prac graficznych.
Więcej informacji o programie „Obraźnicy – opowieść o nieistniejącym świecie” www.moksir.chelmek.pl

II. CELE KONKURSU :
- zachęcanie do refleksji oraz twórczej interpretacji otaczającego świata,
- rozbudzanie zainteresowań plastycznych, w szczególności technik graficznych (drzeworytu, linorytu, monotypii)
- wspieranie rozwoju talentów i postaw twórczych,
- popularyzowanie wiedzy o sztukach wizualnych,
- zachęcanie młodzieży do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

III. ADRESACI KONKURSU:

Konkurs „Opowieść o nieistniejącym świecie” skierowany jest do młodzieży w wieku od 11 do 19 lat mieszkającej na terenie Polski.

IV. KATEGORIE WIEKOWE OCENIANIA PRAC:

1. Młodzież od lat 11 do 14.
2. Młodzież od lat 15 do 19.

V. TECHNIKA WYKONANIA:

Preferujemy prace wykonane w technikach druku wypukłego – drzeworytu, linorytu, gipsorytu, ceratorytu.
Dopuszczalne są prace rysunkowe, wykonane tuszem, przy pomocy pędzla, piórka, patyka oraz monotypie.

Uwaga – prace niezgodne z regulaminem, zagięte, złożone w pół, uszkodzone nie będą podlegały ocenie komisji.

VI. FORMAT PRAC, ILOŚĆ:

Każdy z uczestników konkursu może nadesłać dowolną ilość prac, organizator pozostawia całkowitą dowolność w wyborze formatu. Prace większych formatów prosimy przesyłać odpowiednio zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem.

VII. CZAS TRWANIA KONKURSU:

Ostateczny termin składania i nadsyłania prac upływa w poniedziałek 16 września 2024 roku. W przypadku wysyłania prac pocztą liczy się data wpływu, nie stempla pocztowego.

VIII. KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

Organizator powoła komisję oceniającą prace, w skład której wejdą artyści sztuk wizualnych, oraz nauczyciele i edukatorzy plastyki.
Komisja konkursowa oceni prace pod względem:
- zakresu i wartości merytorycznej;
- zgodności z tematem;
- pomysłowości i oryginalności;
- walorów artystycznych;

IX. FINAŁ KONKURSU:

Zgodnie z kategorią wiekową zostaną przyznane nagrody. Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony www.moksir.chelmek.pl do 20 września 2024r., otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród nastąpi 27 września 2024r. podczas uroczystego zakończenia projektu i wystawy w zabytkowych przestrzeniach dworskich czworaków w Bobrku koło Oświęcimia, ul. Nadwiślańska 5.

X. ORGANIZATOR, ADRES

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku.
Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem, prosimy przynosić osobiście lub nadsyłać na adres:
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku
Plac Kilińskiego 3
32-660 Chełmek

Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 601 661 771

XI. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Prace należy opisać na odwrocie następującymi danymi:
- imię i nazwisko autora
- wiek
- telefon kontaktowy (w przypadku osoby niepełnoletniej telefon rodzica/opiekuna)
- adres do korespondencji

2. Konkurs realizowany jest w ramach zadania pn. „Obraźnicy – opowieść o nieistniejącym świecie”, które dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024.

XII. OGÓLNE ZASADY:
 1. Prace konkursowe można wysłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek. Organizator nie zapewnia zwrotu prac, można je odebrać osobiście w godzinach otwarcia ośrodka lub po uprzednim omówieniu warunków zwrotu na koszt uczestnika. Nieodebrane prace zasilą zbiory Organizatora i przejdą na jego własność.

2. Wraz z pracą konkursową, należy przesłać wypełnione oświadczenie i kartę zgłoszenia, stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Udział w konkursie wiąże się z przekazaniem praw autorskich do pracy na rzecz MOKSiR Chełmek, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r. poz.2509).

4. Prace niespełniające warunków określonych w niniejszym regulaminie oraz bez kompletu uzupełnionych dokumentów nie będą rozpatrywane i nie będą brały udziału w konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

6. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

7. Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzeniem:
a) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku z siedzibą przy: Plac Kilińskiego 3
b) Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie pod numerem 33 846 12 96, 601 661 771 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
c) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d) Celem zbierania danych osobowych jest organizacja Konkursu „Opowieść o nieistniejącym świecie”
e) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą – artykuł 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia
f) Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (np. prawne, IT), oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
g) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
h) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym przez Administratora.
i) Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
j) Zgoda może być przeze mnie odwołana w dowolnym momencie w całości lub w części bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
k) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
l) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne do udziału w konkursie. Brak ich podania uniemożliwi udział w Konkursie.
j) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

>>regulamin do pobrania

>>oświadczenie

>>karta zgłoszenia

konkurs plastyczny plakat maly

W plakacie autorstwa Moniki Madejczyk została użyta kompilacja grafik autorstwa podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku.