PRACA W MOKSIR male

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Instruktora w Wiejskim Domu Kultury w Gorzowie oraz Domu Ludowym w Bobrku, wymiar czasu pracy – 1 etat.

Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie: średnie.

2) Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych:

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska.

Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe – preferowane humanistyczne, artystyczne, pedagogiczne,

- znajomość pakietu office oraz narzędzi Google,

- umiejętność dobrej organizacji pracy,

- umiejętność współpracy,

- ogólna wiedza o działalności MOKSiR,

- samodzielność i inicjatywa,

- obowiązkowość, sumienność i systematyczność,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- komunikatywność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie różnorodnych form pracy kulturalno – oświatowej adresowanej do

lokalnej społeczności – organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, projektów

kulturalnych i społecznych, zajęć świetlicowych, wystaw, prelekcji, występów

artystycznych, współpraca z lokalnym środowiskiem.

2. Współpraca z zespołem animatorów MOKSiR Chełmek.

3. Współpraca oraz koordynacja działań lokalnych zespołów śpiewaczych – Bobrowianek,

Chełmkowianek, Malw.

4. Przygotowanie plakatów, zaproszeń, informacji i sprawozdań związanych
z działalnością kulturalną instytucji.

5. Aranżacje plastyczne imprez prowadzonych przez placówki w Gorzowie i w Bobrku.

6. Opracowanie i upowszechnianie w internecie informacji dotyczących bieżącej

działalności placówki.

7. Tworzenie materiałów promocyjnych z wykorzystaniem nowych mediów (FB,YT,www).

8. Współtworzenie i obsługa imprez plenerowych, projektów, wieczorów autorskich.

wystaw okolicznościowych, eventów tematycznych.

9.Współpraca przy opracowaniu planów działalności merytorycznej – miesięcznych
i rocznych.

10.Prowadzenie książki inwentarzowej do ewidencji środków trwałych oraz kartotek do

ewidencji ilościowej środków trwałych, zakupu i zużycia materiałów.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych

studiów,

4) kwestionariusz osobowy,

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6) Oświadczenia następujących treści:
„ Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor w Wiejskim Domu Kultury w Gorzowie oraz Domu Ludowym w Bobrku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 06.03.2024 r. /środa/do godz. 12.00. z dopiskiem na kopercie: „ NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA"  osobiście w sekretariacie MOKSiR w Chełmku lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.
Aplikacje, które wpłyną do MOKSiR po terminie nie będą rozpatrywane. Wysyłane pocztą - decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego.

kwestionariusz do pobrania>>>