LODOWISKO ZMIANA

 

 LODOWISKO PLAKAT male1

UWAGA! STARTUJEMY 17.01.24r. (środa) od godz. 9:00, W DZIEŃ OTWARCIA LODOWISKA WSTĘP WOLNY!

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji wraz z Centrum Sportowym MOKSiR informują, że w połowie stycznia zostanie uruchomione sztuczne lodowisko na terenie naszego obiektu przy ulicy Krakowskiej 22. Trwają prace przygotowawcze. Mamy nadzieję, że będą nam sprzyjać warunki atmosferyczne ⛸

Lodowisko sezonowe o wymiarach 30x20 m posiada sztucznie mrożoną tafle. Lodowisko konserwowane jest  za pomocą maszyny do pielęgnacji lodu typu ROLBA (szlifowanie i wylewanie nowej tafli)

Na miejscu:
•    wypożyczalnia łyżew,
•    serwis łyżew
•    oświetlenie
•    nagłośnienie
•    bezpłatny parking

Lodowisko czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach:
- od 9.00 do 13.00
- oraz od 15.00 do 20.30

Między 13.00 a 15.00 - przerwa techniczna

UWAGA! Godziny otwarcia lodowiska są zależne od temperatury otoczenia i warunków atmosferycznych, mogą ulec zmianie.

Poniżej publikujemy cennik korzystania z lodowiska :
a) dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 roku życia* - 8 zł brutto / 60 min.
b) dorośli - 10 zł brutto / 60 min.
c) uczniowie szkół z terenu gminy z opiekunem - 6 zł brutto / 60 min.
WYNAJEM LODOWISKA :
A. Wynajęcie płyty lodowiska dla amatorskich grup - 180 zł brutto / 60 min.
B. Wynajęcie płyty lodowiska z oświetleniem dla amatorskich grup - 220 zł brutto / 60 min.
C. Wynajęcie płyty lodowiska dla szkół spoza naszej gminy Chełmek - 90 zł brutto / 60 min.
D. Wynajęcie płyty lodowiska dla szkół z naszej gminy Chełmek - 60 zł brutto / 60 min.
 
Wypożycznie łyżew - 1 para 10 zł/ 60 min
Ostrzenie łyżew - 1 para -12 zł
 
O dalszym postępie naszych prac będziemy Państwa informować na bieżąco na naszym profilu. Do zobaczenia
 
Prosimy zapoznać się z regulaminem:
 

Regulamin korzystania z lodowiska sezonowego w Centrum Sportowym

MOKSIR w Chełmku, ul. Krakowska 22

1. Lodowisko jest obiektem rekreacyjnym Gminy Chełmek administrowanym przez Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji;
2. Korzystający zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. oraz wykonywania poleceń
osób sprawujących nadzór nad obiektem.
3. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny i jest czynne zgodnie z harmonogramem jego korzystania;
4. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do
zmian harmonogramu korzystania z lodowiska;
5. Zarządzający ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki
atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i
zdrowia użytkowników;
6. W każdym czasie, gdy zarządzający uzna to za konieczne, pracownicy lodowiska mogą ogłosić
przerwę techniczną i poprosić o opuszczenie tafli lodowiska przez korzystających, celem wprowadzenia
maszyny do pielęgnacji lodu;
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 80 osób;
8. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska i ją opuszczać wyłącznie przez
bramkę wejściową;
9. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami w ubraniu dostosowanym do
panujących warunków atmosferycznych. Podczas korzystania z lodowiska zaleca się ubieranie
rękawiczek;
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w łyżwach poza lodowiskiem i na terenie okalającym
lodowisko;
11. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach.
Zaleca się, aby dzieci były wyposażone w kaski ochronne;
12. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i poza nim zarządzający nie ponosi żadnej
odpowiedzialności;
13. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów, odtwarzaczy mp3, itp. rzeczy wnoszonych na
lodowisko zarządzający nie odpowiada;
14. Każda osoba korzystająca z lodowiska zobowiązana jest do zapoznania się z przepisam i
regulaminu, obowiązującego na jego terenie i podporządkowania się jego zapisom oraz poleceniom
obsługi;
15. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej
ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje
obsługa lodowiska;
16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania
osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz zakaz palenia tytoniu, zażywania środków
odurzających;
17. Zabrania się w szczególności:
- używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić
zagrożenia dla uczestników korzystających z lodowiska,
- chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu i wychodzenia na łyżwach poza strefą
wyłożoną
- gumowymi matami,
- siadania na bandach okalających lodowisko,
- rzucania śniegiem,
- jazdy z dziećmi na rękach,
- wnoszenia i spożywania art. spożywczych na tafli lodowiska,
- niszczenia sprzętu i urządzeń,
- stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd,
urządzania wyścigów, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska,
wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas
jazdy, ogólnie niebezpiecznych zabaw,
- niszczenia lodowiska i jego infrastruktury,
- zaśmiecania terenu,

- wprowadzania zwierząt,
- użytkowania lodowiska niezgodnie z przeznaczeniem,
- wnoszenia na teren lodowiska opakowań szklanych i niebezpiecznych przedmiotów;
18. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika;
19. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa;
20. Za wszelkie powstałe szkody odpowiedzialność ponosi sprawca lub jego opiekun, zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
21. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska;
22. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
23. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika
obsługi lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających
miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować zarządzającego;
24. Wejście grupy zorganizowanej oraz grupy szkolnej należy wcześniej uzgodnić
z obsługą lodowiska;
25. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcje, nie stosujące się do
zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
26. Każda z osób wynajmujących lub korzystających z obiektów sportowych na czas najmu lub
korzystania z tych obiektów ma obowiązek zachować paragon z kasy fiskalnej i bilet celem okazania przy
kontroli. Kontrole będą przeprowadzone w trakcie najmu lub korzystania z obiektów sportowych.
27. Uwagi i wnioski należy kierować do Dyrektora MOKSiR w Chełmku, przy Pl. Kilińskiego 3, pod nr
telefonu 33 846 12 96.