praca centrum male baner 01 20

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Sportowym w Chełmku - „Kierownik ds. upowszechniania sportu i rekreacji” - 1 etat.


Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie średnie, preferowane wyższe ,
2) Znajomość zagadnień z dziedzin sportu ,rekreacji i turystyki,
3) Potwierdzone doświadczenie menagerskie, instruktorskie itp w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,

4) Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska,
5) dyspozycyjność .


Wymagania dodatkowe:

  • ogólna wiedza o działalności MOKSiR w Chełmku ze szczególnym uwzględnieniem działalności sportowej i rekreacyjnej,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
  • umiejętność współpracy,
  • samodzielność, kreatywność,
  • obowiązkowość, sumienność i systematyczność,
  • wysoka kultura osobista,
  • preferowana znajomość języka obcego w formie komunikatywnej,
  • prawo jazdy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Opracowywanie rocznego oraz miesięcznych prognoz i programów działalności merytorycznej.

2. Organizacja i animacja sportu i rekreacji na terenie gminy.

3. Sporządzanie sprawozdań z działalności działu ds upowszechniania sportu i rekreacji oraz dokonywanie analiz potrzeb uczestnictwa mieszkańców w życiu sportowym i rekreacyjnym.

4. Nadzór nad realizacją powierzonych zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.

5. Organizacja, koordynacja i nadzór działalności amatorskich kół, sekcji, związków i grup sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Chełmek.

6. Analizowanie i korygowanie oferty ośrodka w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji.

7. Prowadzenie polityki informacyjnej poprzez redagowanie i publikowanie informacji promujących sport i rekreację.

8. Zarządzanie i administrowanie terenów i obiektów sportowych należących do MOKSIR .

9. Pozyskiwanie sponsorów i patronów podejmowanych przedsięwzięć.

10. Archiwizacja fotograficzna i fonograficzna wydarzeń z życia sportowego i rekreacyjnego gminy.

11. Pozyskiwanie i utrzymywanie stałego kontaktu z użytkownikami obiektów sportowych.

12. Racjonalna gospodarka powierzonym mieniem oraz stały monitoring stanu technicznego obiektów, wyposażenia i sprzętu sportowego.

13. Sporządzanie faktur za usługi świadczone przez dział ds upowszechniania sportu i rekreacji.

14. Ścisła współpraca z pozostałymi działami MOKSIR w celu realizacji przyjętych zadań.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie .
4) kwestionariusz osobowy;
5) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
6) oświadczenia następujących treści:


„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam w pełni z praw publicznych i nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik ds. upowszechniania sportu i rekreacji w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) z dnia 31 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2023r. /poniedziałek/ do godz. 14.00. z dopiskiem na kopercie: „ NABÓR NA STANOWISKO - Kierownik ds. upowszechniania sportu i rekreacji" osobiście w sekretariacie MOKSiR lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, Pl. Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.
Aplikacje, które wpłyną do MOKSiR po terminie nie będą rozpatrywane.
Wysyłane pocztą - decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego

 

>ogłoszenie o naborze<

 >kwestionariusz osobowy<

Szczegóły: https://bip.malopolska.pl/moksirwchelmku,a,2352067,nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-kierownik-ds-upowszechniania-sportu-i-rekreacji.html