boze narodzenie modul 11 22

 

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku zaprasza do udziału w konkursie pod tytułem „Boże Narodzenie 2022”.
Tematyka konkursu dotyczy Świąt Bożego Narodzenia, ich wyjątkowości, zwyczajów oraz tradycji.
Technika prac dowolna: rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka, kolaż, itp.

Zasady konkursu:

Celem konkursu jest:
-kultywowanie tradycji świątecznych;
-rozbudzanie zainteresowań plastycznych;
-wspieranie rozwoju talentów i umiejętności plastycznych;
-popularyzowanie różnych technik plastycznych;
-budzenie wrażliwości na sztukę;
-zachęcanie dzieci do alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Konkurs ”BOŻE NARODZENIE 2022” skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 13 zamieszkałych / uczęszczających do szkół na terenie gminy Chełmek.

Kategorie wiekowe: Dzieci 5-7 lat 2. Dzieci 8-10 lat, 3. Dzieci 11-13 lat
Technika wykonania: dowolna  /rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wydzieranka, kolaż, itp..
(Prace z gotowymi dekoracyjnymi oraz wypukłymi elementami nie będą przyjmowane)/
Format:
Blok techniczny A3 lub A4

Konkurs trwa od 18.11.2022 roku do 22.12.2022 roku (termin składania prac).

VII. KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

Komisja konkursowa oceni prace pod względem:

- zakresu i wartości merytorycznej;

- zgodności z tematem;

- pomysłowości i oryginalności;

- walorów artystycznych;

- estetyki i SAMODZIELNOŚCI wykonania.

VIII. FINAŁ KONKURSU:

Zgodnie z kategorią wiekową zostaną przyznane równorzędne nagrody, po pięć w każdej kategorii wiekowej. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Wyniki zostaną ogłoszone za pośrednictwem strony www.moksir.chelmek.pl oraz na stronie Facebook MOKSiR Chełmek do dnia 9 stycznia 2023r., ponadto laureaci i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

Każdy uczestnik może złożyć po jednej pracy. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać następujące dane:

Dla zgłoszeń indywidualnych:

-imię i nazwisko autora;

-wiek;

-telefon kontaktowy, miejscowość

Dla zgłoszeń z placówek:

-imię i nazwisko autora;

-wiek;

-klasę;

-adres i numer telefonu placówki;

-imię i nazwisko, telefon opiekuna.


>>karta zgłoszenia<<

>>regulamin<<

boze narodzenie net 11 2022