Statut

Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chełmku

Nadany uchwałą NR IV/25/2003 Rady Miejskiej w Chełmku w dniu 6 lutego 2003 roku 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 § 1

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku zwanym dalej MOKSIR jest instytucją kultury, wykonuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

§ 2

1.     Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji swą działalnością obejmuje miasto Chełmek oraz sołectwa Bobrek i Gorzów.

2.     Siedzibą MOKSIR jest obiekt przy Placu Kilińskiego 3 w Chełmku.

3.     W miarę potrzeb mogą być tworzone filie MOKSIR.

§ 3

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku działa na podstawie:

-       Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późn.zm./

-       Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity:              Dz.U. Nr 13 z 2001r. poz.123 z późn.zm./

-       Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej       /Dz.U. Nr 81 poz.889 z 2001r.z późn.zm./

-       Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155 poz.1014 z późn.zm./

-       Ustawy o Bibliotekach z nia 27 czerwca 1997r. /Dz.U. Nr 85 poz.539 z późn.zm./

 § 4

MOKSIR w Chełmku jest instytucją posiadającą osobowość prawną, która prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury.

§ 5

Bezpośredni nadzór nad działalnością MOKSIR wykonywany jest przez Burmistrza Miasta Chełmek , z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Miejskiej.

§ 6

MOKSIR używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 7

Podstawowym celem i zadaniem MOKSIR jest zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości korzystania z dóbr kultury oraz stwarzanie możliwości uprawiania sportu i rekreacji.

 § 8

1.      MOKSIR realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, ochrony i upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

2.      Do zadań MOKSIR należy w szczególności:

1)    rozeznanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb zainteresowań kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych mieszkańców gminy,

2)    przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych i kulturowych,

3)    upowszechniania i organizacji czytelnictwa oraz oświaty pozaszkolnej,

4)   tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, sportowego i turystycznego,

5)   koordynowanie działań i inicjatyw innych organizacji dla zaspokojenia podstawowych potrzeb kulturowych, sportowych i rekreacyjnych,

6)   upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji naszej lokalnej wspólnoty.

§ 9

Zadania wymienione w § 8 MOKSIR realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

1)   różnorodnych form edukacji kulturalnej,

2)   wychowanie przez sztukę,

3)   zespołowego uczestnictwa w kulturze,

4)   form indywidualnej aktywności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej,

5)   promocji gminy.

§ 10

Przedmiotem działania MOKSIR jest:

1)    Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych na rzecz mieszkańców gminy,

2)    Organizowanie imprez zleconych przez zakłady pracy, organizacje społeczne i inne instytucje w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.

3)    Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, współpraca ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami.

4)    Inspirowanie, organizowanie i mecenat nad amatorską twórczością artystyczną.

5)    Prowadzenie działalności kinematograficznej.

6)    Opieka i wyposażenie w urządzenia użyteczności kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej przynależnych terenów i obiektów przeznaczonych do tego celu.

7)    Zapewnienie dostępności, właściwej eksploatacji, remontów i konserwacji obiektów oraz urządzeń użyteczności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej MOKSIR.

8)     Prowadzenie marketingu w zakresie kultury, sportu i rekreacji.

9)    Prowadzenie działalności gospodarczej oraz sponsoringu celem uzyskania dodatkowych środków na realizację zadań programowych i współpracę w tym zakresie z jednostkami zajmującymi się tą działalnością.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 11

1.          Działalnością MOKSIR zarządza dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrz Chełmka. Powoływanie dyrektora odbywa się w drodze konkursu.

2.          Dyrektor reprezentuje MOKSIR na zewnątrz i jest za MOKSIR odpowiedzialny.

3.           Dyrektor MOKSIR działa jednoosobowo.

4.           Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Chełmka na wniosek dyrektora MOKSIR.

5.           Organizację wewnętrzną, komórki organizacyjne, ich rodzaje, strukturę oraz zasady i tryb tworzenia określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Chełmek.

6.           MOKSIR opracowuje program pracy i plan swej działalności.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 12

1.     Działalność MOKSIR finansowana jest ze środków budżetowych Gminy, środków wypracowanych przez Ośrodek oraz innych źródeł.

2.     MOKSIR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§13

Podstawą gospodarki finansowej MOKSIR jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

 Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 14

1.   Statut nadaje Rada Miejska.

2.    Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 15

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego

 

 

 
Created by: Maciek | powered by Joomla