wolne stanowisko pracy  Email
Image Nabór na wolne stanowisko pracy

 Przykładowy obraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy.


DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CHEŁMKU
OGŁASZA NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA PRACY:

INSTRUKTOR 1
nazwa stanowiska pracy
Wymagania niezbędne:
1) Ukończone studia wyższe o profilu artystycznym, pedagogicznym lub humanistycznym.
2) Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska,
– dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, praca w weekendy)
Wymagania dodatkowe:
umiejętność dobrej organizacji pracy,
umiejętność współpracy,
ogólna wiedza o działalności MOKSiR w Chełmku (strona internetowa www.moksir.chelmek.pl, fb MOKSiR Chełmek, publikacje).,
samodzielność i inicjatywa,
obowiązkowość, sumienność i systematyczność,
wysoka kultura osobista,
znajomość języka angielskiego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Organizowanie różnorodnych form pracy kulturalno – oświatowej adresowanej do lokalnej społeczności ( organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, projektów kulturalnych i społecznych, zajęć świetlicowych, wystaw, prelekcji, występów artystycznych itp.)
2. Prowadzenie promocji organizowanych imprez kulturalno – oświatowych
i artystycznych.
3. Dbanie o wystrój plastyczny placówek należących do MOKSiR, aranżacje plastyczne imprez prowadzonych przez MOKSiR.
4. Pozyskiwanie informacji dotyczących dziedzin kultury, sportu
i rekreacji dla Informatora Gminnego, współpraca z mediami ośrodka i gminy.
5. Przygotowanie i pilotaż projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych.
6. Przygotowanie plakatów, zaproszeń, informacji i sprawozdań związanych
z działalnością kulturalną instytucji.
7. Sporządzanie czasowych harmonogramów pracy pracowników działu.
8. Aranżacje plastyczne imprez prowadzonych przez MOKSiR.
9. Współpraca przy opracowywaniu planów działalności merytorycznej – miesięcznych i rocznych.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;
4) kwestionariusz osobowy; >>pobierz<<
5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6) Oświadczenia następujących treści:
„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).”
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 26 października 2018 do godz. 12.00. z dopiskiem na kopercie : „ NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA 1" osobiście w sekretariacie MOKSiR lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, pl. Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.
Aplikacje, które wpłyną do MOKSiR po terminie nie będą rozpatrywane. Wysyłane pocztą - decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego.

INSTRUKTOR 2
nazwa stanowiska pracy
Wymagania niezbędne:
1) Ukończone studia wyższe o profilu artystycznym, pedagogicznym lub humanistycznym.
2) Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska,
– dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, praca w weekendy)
Wymagania dodatkowe:
umiejętność dobrej organizacji pracy,
umiejętność współpracy,
ogólna wiedza o działalności MOKSiR w Chełmku (strona internetowa www.moksir.chelmek.pl, fb MOKSiR Chełmek, publikacje).,
samodzielność i inicjatywa,
obowiązkowość, sumienność i systematyczność,
wysoka kultura osobista,
znajomość języka angielskiego
doświadczenie w pracy administracyjnej, biurowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Projektowanie i organizowanie różnorodnych form pracy kulturalno – oświatowej adresowanej do lokalnej społeczności ( organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, projektów kulturalnych i społecznych, zajęć świetlicowych, wystaw, prelekcji, występów artystycznych itp.)
2. Prowadzenie promocji organizowanych imprez kulturalno – oświatowych
i artystycznych.
3. Dokumentowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenie nadzoru kuratorskiego kolekcji gromadzonej w Domu Pamięci Baty.
4. opracowywanie i publikowanie materiałów dotyczących lokalnego dziedzictwa kulturowego.
5. Diagnozowanie potrzeb kulturalnych środowiska oraz opracowywanie planów pracy
i statystyk.
6. Przygotowanie i pilotaż projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych.
7. Przygotowanie plakatów, zaproszeń, informacji i sprawozdań związanych
z działalnością kulturalną instytucji.
8. Koordynacja działań związanych z kontrolą zarządczą  oraz ochroną danych osobowych i praw autorskich.
9. Systematyzacja i archiwizacja dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności merytorycznej ośrodka.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;
4) kwestionariusz osobowy; >>pobierz<<
5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6) Oświadczenia następujących treści:
„Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 26 października 2018 do godz. 12.00 z dopiskiem na kopercie : „ NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA 2" osobiście w sekretariacie MOKSiR lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, pl. Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.
Aplikacje, które wpłyną do MOKSiR po terminie nie będą rozpatrywane. Wysyłane pocztą - decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla