Wolne stanowisko pracy
Image Nabór na wolne stanowisko pracy
 http://moksir.chelmek.pl/images/stories/moksir/aktualnosci/2018/fot.jpg

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Instruktor
MOKSiR w Chełmku informuje, że komisja rekrutacyjna w dniu 28 lutego rozpatrzyła
8 złożonych w terminie ofert.
5 ofert nie spełniało formalnych wymogów, do kolejnego etapu rekrutacji zostały zaproszone 3 osoby. Protokół z posiedzenia komisji do wglądu w sekretariacie MOKSiR.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W CHEŁMKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY :

INSTRUKTOR

nazwa stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:

1) Ukończone studia wyższe o profilu artystycznym, pedagogicznym lub humanistycznym.
2) Posiadanie pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych:
– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
– brak przeciw skazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska,
– dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, praca w weekendy)

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność dobrej organizacji pracy,

 • umiejętność współpracy,

 • ogólna wiedza o działalności MOKSiR w Chełmku (strona internetowa www.moksir.chelmek.pl, fb MOKSiR Chełmek, publikacje).,

 • samodzielność i inicjatywa,

 • obowiązkowość, sumienność i systematyczność,

 • wysoka kultura osobista,

 • znajomość języka angielskiego.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. Organizowanie różnorodnych form pracy kulturalno – oświatowej adresowanej do lokalnej społeczności ( organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, zajęć świetlicowych, wystaw, prelekcji, występów artystycznych itp.)

 2. Prowadzenie promocji organizowanych imprez kulturalno – oświatowych
  i artystycznych.

 3. Dbanie o wystrój plastyczny placówek należących do MOKSiR, aranżacje plastyczne imprez prowadzonych przez MOKSiR.

 4. Pozyskiwanie informacji dotyczących dziedzin kultury, sportu
  i rekreacji dla Informatora Gminnego, współpraca z mediami ośrodka i gminy.

 5. Przygotowanie projektów o dofinansowanie ze środków pomocowych.

 6. Przygotowanie plakatów, zaproszeń, informacji i sprawozdań związanych
  z działalnością kulturalną instytucji.

 7. Sporządzanie czasowych harmonogramów pracy pracowników działu.

 8. Aranżacje plastyczne imprez prowadzonych przez MOKSiR.

 9. Współpraca przy opracowywaniu planów działalności merytorycznej – miesięcznych i rocznych.Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów;

4) kwestionariusz osobowy; >>pobierz<<

5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6) Oświadczenia następujących treści:

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1977 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2018 do godz. 12.00. z dopiskiem na kopercie : „ NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA" osobiście w sekretariacie MOKSiR lub pocztą na adres – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku, pl. Kilińskiego 3, 32 – 660 Chełmek.

Aplikacje, które wpłyną do MOKSiR po terminie nie będą rozpatrywane. Wysyłane pocztą - decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego.


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Created by: Maciek | powered by Joomla